Eduardas Vaitkus

Eduardas Vaitkus, gimęs 1956 m. spalio 3 d., yra žinomas Lietuvos hematologas, profesorius ir politikas. Jis dirbo gydytojo darbą Kauno klinikose virš 35 metus ir 25 metus dėstė klinikinę mediciną studentams . 2023-09-05 jis paskelbė apie savo dalyvavimą Lietuvos prezidento 2024 metų rinkimuose, bet iki gruodžio mėnesio apie tai buvo nutylima pagrindinėse masių informavimo leidiniuose. LRT atsisako skelbti E. Vaitkaus kaip kandidato prezidento rinkimuose nuomonę, nes ji “prieštarauja demokratijos principams”.

Norime nuoširdžiai padėkoti prezidento rinkimų kandidatui Eduardui Vaitkui už atvirumą ir pasiryžimą pasidalinti savo mintimis bei pristatyti išsamią savo viziją dėl Lietuvos ateities. Jo pateiktos įžvalgos ir siūlymai yra svarbus indėlis į visuomenės diskusijas apie šalies kursą, ypač šiame itin reikšmingame etape. Eduardo Vaitkaus pasiūlymai ir įžvalgos suteikia galimybę giliau susimąstyti apie Lietuvos galimybes ir iššūkius, skatina aktyvesnį pilietiškumą ir visuomenės dalyvavimą formuojant šalies ateitį. Jo nuomonė yra vertingas įnašas į plačiąją visuomenės, įskaitant užsienyje gyvenančius lietuvius, diskusiją, leidžianti mums visiems kartu ieškoti geriausių būdų, kaip užtikrinti Lietuvos klestėjimą ir gerovę. 

Eduardo Vaitkaus kelias: nuo gydytojo iki politiko. Nes Lietuva turi būti Nepriklausoma!

Gyvenimas Lietuvoje turi būti grįstas Konstitucijos laikymusi

Be Lietuvos mes esame niekas – dulkelės, blaškomos vėjo, be šaknų, be vietos. Tik Lietuva, kurią galime ir turime kurti, suteikia mums Prasmę. Tam reikia patikėti, kad kiekvieno iš mūsų balsas yra Lemiantis, ir kad visi esame vienodai svarbūs, nes pasipriešinti, efektyviai pasipriešinti šiai melo sistemai, galime tik KARTU.
 

Be Lietuvos mes esame niekas – dulkelės, blaškomos vėjo, be šaknų, be vietos. Tik Lietuva, kurią galime ir
turime kurti, suteikia mums Prasmę. Tam reikia patikėti, kad kiekvieno iš mūsų balsas yra Lemiantis, ir kad
visi esame vienodai svarbūs, nes pasipriešinti, efektyviai pasipriešinti šiai melo sistemai, galime tik KARTU.

Man gėda. Mus okupavo be šūvio. Ir mes apsimesime, kad nematome? Ir rėksime SLAVA. Nes taip valdžia
sako – reikia. Man gėda. Kaune prie Pažaislio vienuolyno irgi TA vėliava kabėjo, kurią vienintelę (!!!) Lietuvos
prezidentas G. Nausėda bučiavo. O lietuvaičiai PLOJO. Susirinkę. Svetimšalių vėliavai ar svetimšaliui
prezidentui plojo, kuris stovėjo šalia, kai Lietuvos prezidentas svetimšalio vėliavą bučiavo? Prisiminsime
istorinę didybę, kad dabartinio menkumo nesimatytų? Kaip kompensaciją. Ar taip suluošino mus TSRS laikais,
ar Nepriklausomos (???) Lietuvos laikais? Atsakymas akivaizdus tiems, kurie suvokia ir mato vietinius
OKUPANTUS. Baisesnius negu išoriniai, anais laikais. Kiek yra PRAREGĖJUSIŲ? 2024 metai – mūsų šanso
metai.

Lietuvai reikia Taikos ir Tautą gerbiančios valdžios
Gyvenimas Lietuvoje pagerės kai:
• Strateginės įmonės (dujot iek io, v a ndentiekio, elektros tinklų ir elektrinių, komunalinių atliekų tvarkymo
įmonės) bus optimizuotos ir nacionalizuotos, t. y., visos – tik valstybės nuosavybė.
• Visi energetiniai resursai (degalai, dujos, elektra ir pan.) Lietuvos gyventojams privalo būti maksimaliai
mažomis kainomis.
• Panaikinti įstatymą, draudžiantį pirkti elektrą iš Baltarusijos, peržiūrėti akcizų politiką.
• Senaties terminas ekonominiams nusikaltimams bus panaikintas, o asmenys, pripažinę padarę ekonominius
nusikaltimus Lietuvai, bus atleidžiami nuo laisvės atėmimo bausmės, kai žala bus atlyginta.
• Rinkimų b alsų s kaičiavimo pertvarka: VRK centrinis balsų skaičiavimo kompiuteris – tik valstybės, o ne
privačiose, kaip yra dabar, rankose. Vieša balsų skaičiavimo stebėsena online rinkimų metu. Seimo rinkimų
metu įgyvendinamas principas: vienas rinkėjas – vienas balsas, o ne 7 balsai kaip yra dabar. Politinės partijos
turi būti finansuojamos tik iš nario mokesčio, ne iš valstybinių subsidijų.
• Kai p eticiją p asirašo 2000 piliečių, ji turi būti svarstoma Vyriausybėje. Peticija svarstoma Seime, kai ją
pasirašo 5000 piliečių.
• Lietuvoje negalima privalomoji karinė tarnyba ir negalimas visuotinis šaukimas į kariuomenę. Už karo
propogandą ir kurstymą turi būti baudžiama.
• Valstybės s augumo d epartamento esminė pertvarka, kad jis nebebūtų užsienio vyriausybių įrankiu ir
nedalyvautų Lietuvos politiniame gyvenime.
• Konstitucijoje įtvirtinti grynuosius pinigus.
• Refendumo kartelę sumažinti iki 100 000 parašų, o Seimo narių skaičių – iki 71. Uždrausti Seimo nariui būti
ministru. Supaprastinti Seimo nario pašalinimo procedūrą. Numatyti Seimo nariams baudžiamąją atsakomybę
už Lietuvos Konstitucijos sulaužymą. Panaikinti Konstitucinį teismą, nes jis nesaugo Konstitucijos, bet tėra
priemonė politinėse kovose.
• Išslaptinti duomenis apie Dalią Grybauskaitę ir KGB archyvų sąrašus.
• Panaikinti Signatarų rentas ir valstybės apsaugą Vytautui Landsbergiui, kuri mums visiems kainuoja po 300
000 eurų per metus.
• Referendumas dėl Lito sugrąžinimo.

• Švietimo s istema turi tapti prioritetine. Skirtingų greičių mokymo programos.
• Uždrausti LGBT propogandą mokymo ir ugdymo įstaigose.
• Atšaukti leidimus Ukrainos piliečiams nesilaikyti Lietuvos teisės normų ir atšaukti privilegijas darbdaviams,
numatytas už jų įdarbinimą.
• Sustabdyti skolinimąsi ir subalansuoti biudžetą. Negalima gyventi mūsų vaikų ir anūkų sąskaita.
• Viso Lietuvos biudžeto išviešinimas visiems šalies piliečiams. Viešųjų pirkimų tarnybos likvidavimas.
• Lietuvos žemė gali priklausyti tik Lietuvos valstybei, Lietuvos piliečiams ir Lietuvos ūkio subjektams.
Lietuvos žemės turtai (pvz., gėlas vanduo) negali būti privati nuosavybė.
• Ypatingojo prokuroro institucijos įkūrimas su visuotiniuose rinkimuose renkamu tarnybos vadovu tiesiogiai
atskaitingu visuomenei.
• Nacionalinio transliuotojo - LRT, pertvarka. Privalu pateikti neiškreiptą ir išsamią informaciją apie įvykius
šalyje ir pasaulyje.
• Žurnalistų e tikos t arnybos pertvarka. Tarnybos užduotimi turi būti žmogaus teisių visuomenės informavimo
priemonėse saugojimas bei dezinformacijos platintojų baudimas.
• Nutraukti biudžetinį finansavimą visoms propagandos gamykloms: Rytų Europos studijų centras (RESC),
Vilniaus politikos analizės institutas (VPAI) ir pan.
• Į statymo a pie užsienio agentus priėmimas. “Užsienio agentai“ – asmenys ar subjektai, užsiimantys lobistine
veikla arba atstovaujantys užsienio vyriausybes, organizacijas ar asmenis. Jie privalo užsiregistruoti ir atskleisti
savo santykius, veiklą, ir susijusią finansinę kompensaciją.

Pirmieji darbai
• Prisiekus Seime, paskelbti Respublikos Prezidento dekretą, kad atsisako apdovanojimo Vyčio Kryžiumi su
aukso grandine, nes apdovanoti reikia už nuopelnus, bet ne už išrinkimą Respublikos Prezidentu.
• Nurodyti p ašalinti užsienio valstybių vėliavas nuo Lietuvos valstybių institucijų ir ambasadų pastatų.
• Pavesti ruošti vizitus, pirmiausia (šalys išvardintos abėcėlės tvarka) į Baltarusiją, Kiniją, Latviją, Lenkiją,
Rusiją ir Vengriją.
• Paskelbti Respublikos Prezidento dekretą dėl negaliojančių LR Konstitucijos pakeitimų, padarytų
prieštaraujant LR Konstitucijos 148 straipsniui.
• Pareikšti nepasitikėjimą I. Šimonyte, priimti jos Vyriausybės atsistatydinimą ir pavesti ne Seimo nariui
suformuoti naują Vyriausybę.
• Susitikti su Seimo pirmininke dėl neeilinės Seimo sesijos sušaukimo, kurioje
skubos tvarka apsvarstyti:
a) Rinkimų kodekso pakeitimą dėl Seimo narių rinkimo tik vienmandatėse apygardose;
b) Užsienio agentų įstatymą;
c) Ypatingojo (Nepriklausomo) prokuroro institucijos sukūrimą (JAV, Slovėnijos ir Estijos pavyzdžiu);
d) Valstybės finansavimo atsisakymo politinėms partijoms ir nevyriausybinėms organizacijoms;
e) Teismų įstatymo pakeitimus;
f) įslaptintų KGB agentų išviešinimą;
g) įstatymo atšaukimą dėl elektros nepirkimo iš Baltarusijos.
• Atšaukti oficialios Rusijos Federacijos valstybės paslapties – prezidentės Dalios Grybauskaitės pasirašytą ir
Seimui ratifikuoti teiktą Stambulo konvenciją, kurioje įteisinamos 102 visuomeninės lytys (gender).
• Paskambinti Baltarusijos Prezidentui ir informuoti, kad Lietuva naikina draudimą Belaruskalij trąšų tranzitui,
kad Baltarusijai per Medininkų pasienio punktą bus perduota šios šalies pilietė S. Tichanovskaja su visa jos
svita. Pokalbio metu aptarti elektros pirkimo galimybes tiesiogiai, ne per tarpininkus.
• Pakviesti pokalbiams: a) JAV ambasadorių; b) Švedijos ambasadorių; c) VSD vadovą; d) Generalinį
prokurorą; e ) Vidaus reikalų ministrą; f) Kariuomenės vadą.
• Pavesti skubiai parengti naują Lietuvos saugumo ir gynybos strategiją.
• Paprašyti JAV vadovybės, kad amerikietiški strateginiai bombonešiai, galintys nešti atominį ginklą,
neskraidytų Lietuvos oro erdvėje.
• Paprašyti Lenkijos vadovybės atsisakyti planų dislokuoti atominį ginklą savo teritorijoje.

• Paskelbti moratorium miškų kirtimui.
• Sudaryti darbo grupę bendrajam valstybės auditui atlikti.
• Pranešti Lietuvos žmonėms, ar gyva ir sveika Garliavos mergaitė.
• Sudaryti darbo grupę komunikacijai (ne beprasmiškiems atsirašinėjimams, kaip yra dabar) su visuomene
(online režimu).

Sugrąžinti Lietuvą Lietuvos žmonėms
Eduardo Vaitkaus siekis yra sugrąžinti Lietuvą Lietuvos žmonėms, t. y.:
• Lietuvos ž monės patys turi nuspręsti kaip toliaugyventi Lietuvoje – ar atsisakyti savo Nepriklausomybės
ir toliau vykdyti niekieno nerinktų Briuselio pareigūnų nurodymus, ar patiems prisiimti atsakomybę ir tapti savo
likimo šeimininkais – patiems spręsti iš kur pirkti bananus ar vasaros laiko sukiojimo klausimą, jau nekalbant
apie pabėgėlius ar sekso propagavimą mokyklose.
• Aš pasisakau už Laisvą ir Nepriklausomą Lietuvos respubliką, neatsižadant jos, kaip šiuo metu ir yra įtvirtinta
Konstitucijos 1 straipsnyje.
• Karinėje sferoje, Lietuvos žmonės patys turi nuspręsti kas yra geriau – ar būti neutralia valstybe, kuri nekelia
grėsmės savo kaimynams, ar dalyvauti agresyvaus karinio bloko – NATO struktūrose, siekiant konfrontuoti ir
sunaikinti Rusiją.
• Aš pasisakau už neutralią Lietuvą, kaip ir buvo skelbiama Sąjūdžio dokumentuose.
• Lietuvos žmonės turi patys nuspręsti, ar toliau kariauti prieš Rusiją Ukrainoje, ar sustabdyti tą brolžudišką
karą, Rusijos dujoms tebetekant Ukrainos teritorija ir Rusijai sumokant dujų transportavimo kainą Ukrainos
dabartinei valdžiai.
• Aš pasisakau už kraujo upių Ukrainoje sustabdymą.
• Lietuvos žmonės turi patys nuspręsti, ar reikia kištis į kaimyninių šalių vidaus reikalus, tuo suteikiant teisę
kaimyninėms šalims kištis į Lietuvos reikalus, ar gerbti kaimynų teises.
• Aš pasisakau u ž n esikišimo į kitų šalių gyvenimą politiką. Negalima sau priskirti vyresniojo brolio teisių ir
nurodinėti aplinkinių šalių žmonėms, kaip jie turi gyventi.
• Ekonominėje sferoje Lietuvos žmonės turi patys nuspręsti, ar pirkti pigius energetinius resursus iš Rusijos, ar
brangius iš Amerikos arba iš Rusijos, bet brangiau – per tarpininkus, klausant komandų iš viršaus, iš
Vašingtono ar Briuselio.
• Aš esu už tai, k ad pirktume pigiau, nes kaip atvirai skelbė the Financial Times, šie pigūs energetiniai resursai
ir buvo Europos ekonominio klestėjimo pagrindas.
• Finansinėje sferoje Lietuvos žmonės turi patys nuspręsti, ar atsisakyti savo nacionalinės valiutos Lito, t. y.,
atsisakyti finansinės Nepriklausomybės, ar patiems reguliuoti infliacijos procesus ir nebeleisti pavogti mūsų
santaupų, dėl infliacijos prarandant pinigo perkamąją galią.
• Aš esu už tai, kad Lietuva, kaip ir Lenkija, UK ar Danija ir Švedija, pati būtų savo valiutos – LITO,
šeimininkė. Aš žinau, kad tokie mano siekiai yra nepriimtini Lietuvos išdavikams ir okupantams. Tačiau
priešintis mūsų Teisių ir mūsų Gyvenimo vagims yra mūsų pareiga, paskelbta mūsų Konstitucijoje.
GANA.

Ko reikia efektyviai kovai su SISTEMA?
Prezidento institucija – tai įrankis, kuris padės kovoti su ta melo ir apgavysčių sistema, kuri sukurta Lietuvoje.
Prezidentas turi daug galių, ypač užsienio politikoje, teisės srityje ir jėgos struktūrų vadovų skyrime. Tačiau
vidaus politikoje prezidento galimybės apribotos. Įstatymus juk prima Seimas. Prezidentas turi teisę teikti
Seimui įstatymų projektus, tačiau Seimas gali lengvai juos atmesti, kaip ir prezidento veto įstatymams. Todėl
tam, kad prezidento veikla būtų efektyvi ir vidaus politikos klausimais, reikalingas sutarimas su Seimu.
Akivaizdu, kad šis parsidavėlių Seimas ir yra dabartinės SISTEMOS sudėtinė dalis. Todėl ir reikalinga Nauja
Politinė Jėga, nauja partija, kuri pritartų prezidento vizijai apie Lietuvą – Laisvą, Nepriklausomą valstybę,

kurioje gerbiamos žmonių teisės ir kuri, būdama neutrali bei palaikydama draugiškus santykius tarp valstybių,
nesukelia grėsmės kaimynams.
Naujai Politinei Jėgai įkurti reikia surasti Lietuvoje 200 PILIEČIŲ, kurie būtų naujos partijos Steigėjais, o
kiekvienas jų surastų dar po 10 steigėjų. Tada turėtume pakankamą – 2200 steigėjų, skaičių.
Toliau šaukiamas Steigiamasis suvažiavimas, priimami įstatai, programa, kiti dokumentai, ir pateikiama
Teisingumo ministerijai partijos registravimui. Visiems steigėjams gali būti sunku atvykti į suvažiavimą, todėl
10 (ne daugiau) steigėjų gali įgalioti vieną steigėją atstovauti juos suvažiavime. Taigi, vietoje 2200 žmonių gali
vykti 200 steigėjų įgaliotų asmenų suvažiavimas. Laiko delsti - nebeturime.
Šį steigiamąjį suvažiavimą reikia sušaukti per 30 dienų. Nes Seimo rinkimuose galės dalyvauti tik ta partija,
kuri įregistruota prieš 6 mėn iki Seimo rinkimų.
KLAUSIMAS – ar yra Lietuvoje 200 piliečių, kurie bus Naujos Politinės Jėgos steigėjais ir kiekvienas iš kurių
suras dar po 10 kitų steigėjų?
BŪTI ar NEBŪTI.
Štai kur klausimas.

Saugumo koncepcija
Visi kandidatai Lietuvos saugumą sieja su agresyviu kariniu bloku NATO, kuris savo karine jėga ir kariniais
finansiniais resursais konfrontuoja su Rusija. Kai kas iš politikų net skelbia siekį – sunaikinti Rusiją. Ir
nesvarbu, kad tai – beprotybė. Rusija gali sunaikinti Ameriką, nepaisant iki 20 kartų didesnių karinių NATO
išlaidų. Tačiau Amerika taip pat gali sunaikinti Rusiją. Bet tuomet bus sunaikintas ir visas PASAULIS.
Aš, Eduardas Vaitkus, vienintelis matau situaciją kitaip.
Lietuvos SAUGUMAS negali būti užtikrintas karine jėga. Lietuvos saugumas negali būti užtikrintas ir pinigų
kiekiu skirtų kariuomenei. Lietuvos SAUGUMO pagrindą sudaro teisinga Lietuvos socialinė politika, dėl kurios
žmogus gali garbingai gyventi Lietuvoje ir yra pasiryžęs ginti Tėvynę nuo priešų, tiek išorinių, tiek ir vidinių.
Lietuvoje negali būti gyvenančių žemiau pragyvenimo minimumo.
Medicina – čia ir dabar. Švietimas – Lietuvos ateitis. Sekso ir iškrypimų propogandai mokymo įstaigose –
kategoriškas NE.
Lietuvos SAUGUMAS tiesiogiai susijęs su Lietuvos užsienio politika – nesikišti į užsienio valstybių vidaus
reikalus, nesuteikti Lietuvoje prieglobsčio pabėgėliams, kurie siekia nuversti, tame tarpe ir ginkluotu būdu,
kaimyninių šalių vyriausybes, nekelti karinės grėsmės kaimynams, dislokuojant savo šalyje užsienio karines
bazes.
Lietuvos Saugumas negali būti dalomas. Lietuva negali būti saugi, jeigu Lietuvos kaimynai nesijaučia saugūs.
Saugumas turi būti visiems Europoje vienodas, įskaitant ir vienodą saugumą Rusiją.
Negalima nepritarti Amerikos prezidentui J.F. Kenedžiui – “Visų pirma, gindamos savo gyvybinius interesus,
branduolinės valstybės turi vengti tokių konfrontacijų, dėl kurių priešininkas turi rinktis - arba žeminantį
traukimąsi, arba branduolinį karą. Tokio kurso laikymasis branduoliniame amžiuje būtų įrodymas tik apie mūsų
(Amerikos) politikos bankrotą arba kolektyvinį mirties palinkėjimą pasauliui.”
Draugiški ekonominiai santykiai su kaimynais didina Lietuvos saugumą, o neteisėtos (t. y., nepatvirtintos
Jungtinių Tautų sprendimu) ekonominės sankcijos Rusijai mažina Lietuvos saugumą.
Lietuvos kariuomenė turi būti mobili ir pasiruošusi suduoti ryžtingą smūgį išoriniam priešui, įsibrovusiam į
Lietuvos teritoriją. Priverstinis karinis parengimas ir visuotinis šaukimas į karinę tarnybą nėra tikslingas.
Šiuo metu didžiausią grėmę Lietuvos nacionaliniam saugumui sukelia:
1. Lietuvos Seimas, kuris pavogė iš Lietuvos žmonių teisę būti savo likimo šeimininkais;
2. Lietuvos teisinė sistema, kurie klusniai vykdo suinteresuotų grupių ir politikų užsakymus;
3. Lietuvos Valstybės saugumo departamentas, kuris dalyvauja Lietuvos politiniame gyvenime palaikydamas
tam tikrą politinę jėgą, ir žino kam iki 27 milijonų dolerių (Amerikos Kongreso tyrimo duomenimis) kyšių per
tris kartus buvo išdalinta Lietuvoje, statant purviną nelegalų Amerikos kalėjimą Vilniuje.

Mano kova
Savo likimą aš pasirinkau1991 m. gegužę ir iki 2000-ųjų kovojau “savo karus” Universitete – LSMU. Vien ką
sako mano kreipimasis į Universiteto teisės ir etikos komitetą, kad apsvarstytų rektoriaus prof. V. Grabausko
elgesį mano atžvilgiu. Nes “rektoriaus pasisakymo vieta, laikas, forma ir turinys buvo neetiški”. Etikos
komitetas nusprendė etinės klausimo pusės nenagrinėti.
• Klausimas Lietuvos Mokslų Akademijai – ar gali Universitetas neprisilaikyti ir daugkartinai pažeisti savo
nuostatas, svarstydamas mano atitikimą profesoriaus pareigoms, irgi daug ką pasako.
• 1999 m. raštu paklausiau rektoriaus – ar etiška mokėti atlyginimą klinikos vadovui už neatliktą darbą? Nes tą
darbą su IV kurso užsienio studentais atliko rezidentas ir doktorantas, kurie šiam darbui įdarbinti nebuvo. Šie
jauni žmonės nesiskundė tuo, kas dabar vadinama mobingu. Garbingos (?) komisijos tyrė kelis mėnesius ir
nustatė, kad žala universitetui nebuvo padaryta, nes darbas juk atliktas, o antrą kartą už jį (rezidentui ir
doktorantui) nebuvo sumokėta. Etinė klausimo pusė nagrinėta nebuvo. Juk tai nesvarbu, o žmonės yra garbingi.
Rektoriaus išvada – tai buvo E. Vaitkaus "neakademiškas bandymas žeminti kolegas".
• 2000 m. pradžioje iškėliau “sisteminės enzimų terapijos” klausimą. Vilniaus onkologijos centro ir Kauno
klinikų profesoriai šeimos gydytojams rengė konferencijas apie šių vaistų panaudojimą onkologijoje. Farmacinė
firma reklamavo juos – visų navikų visų metastazių gydymui ir profilaktikai. Šią absoliučiai melagingą reklamą
buvo legalizavę valdininkai – VVKT. Užtruko apie 8 mėn. susirašinėjant ir su SAM ministru, ir prezidentu, kol
buvo surasta nežymi vertimo klaida. Frazė – “esant metastazėms” skiriama po 2 tab. x 3 kart dienoje, buvo
išversta “metastazių gydymui” po 2x3 kart dienoje, o “nesant metastazių”, buvo išversta - “metastazių
profilaktikai”. Šie vaistai kainavo po 1000 litų per mėnesį.
• Vėliau raštu pateikiau analizę Lietuvos prezidentui R. Paksui, kaip SAM ministras J. Oleka, nusižengdamas
įstatymui, iš užsienio farmacinių firmų suformavo vadovų komisiją, kuri išrado formulę su kappa ir zet
koeficientais, pagal kuriuos už kompensuojamus vaistus kelis metus buvo mokama daugiau, negu leido
įstatymas. Ministras savo įsakymu patvirtino šios formulės skaičiuotę, ir kelios dešimtys milijonų buvo
permokėta. STT buvo pasiryžę pradėti ikiteisminį tyrimą, klausė manęs – ar pamokinsiu, kaip suskaičiuoti žalą
(pažadėjau) ir rengėsi J. Oleką patraukti teisminėn atsakomybėn, “net ir žinant kokie teismai yra”. Bet “kad
precendentas būtų”. P rezidentas R. Paksas nuverstas. STT pasiryžimas išgaravo. Nebeaktualu.
• Toliau buvo Greitųjų pagalbos mašinų konkurso SAM afera, kai viešai skelbiau – iš 43 milijonų litų
buvo permokėta 15 milijonų. SAM ministras R. Turčinskas asmeniškai paskyrė save atsakingu už šį konkursą.
Vėliau valstybės kontrolė suskaičiavo – permokėta 18-20 milijonų, bet kaltų nėra. SAM ministras R. Turčinskas
savo du pavaldinius (kurie taip pat raštu parašė – konkursas korupcinis) nusiuntė pas Krašto apsaugos ministrą
J.Oleką pasiaiškinti – kodėl tokį raštą SAM ministrui pateikė. Vėliau UAB, kuri šį konkursą laimėjo,
atspausdino Lrytas skelbimą, raginantį Lietuvos žmones paduoti Eduardą Vaitkų į teismą, jeigu greitoji
neatvažiuos laiku. O man ši UAB pagrasino, kad dėl patirtos žalos atlyginimo kreipsis į teismą, bet ne dėl 15
milijonų litų, o dėl 15 milijonų eurų. Aistros nurimo, kai visi korupciniai pinigai buvo sumokėti.
• Nepalikau ramybėje SAM ministro R. Turčinsko. Generalinei prokuratūrai pateikiau įstatymo nuostatas ir
skaičius, kaip ministras vienam vieninteliam vaistui - Grasalvai, išimtį padarė ir nesumažino kainos, kaip
įstatymas reikalavo. Nedaug, tik 500 000 permokėjo. Prokuratūra triskart patvirtino mano pateiktus faktus, bet
pasakė, kad ministras nekaltas, nes nebūtų farmacinė firma 30 % sumažinus kainos kaip įstatymas reikalavo.
Todėl net paprašyti nevertėjo. Be to, juk netobulas įstatymas, ir jeigu jo laikytis, tai ligoniai būtų turėję didesnę
priemoką mokėti. (Tai ne humoras, taip oficialiame prokuratūros rašte parašyta).
• Toliau buvo mirtis dėl gydytojo klaidos Kauno klinikose – negalima juk skirti vaistų, esant jų toksiniam
poveikiui arba kai liga paūmėja. Negalima, nes tuomet vaistai pavojingesni negu liga. Trejus metus nuosekliai
aiškinau - tos ligonės mirtis gali įgauti prasmę, jeigu sukursime sistemą, kaip tokie atvejai turi būti analizuojami
– ne tiek tam, kad būtų nubaustas kaltasis (nors to irgi reikia), bet kad nebebūtų tokių klaidų ateityje. Trejus
metus užtrukau, besimušdamas į melo ir abejingumo sieną. Juk paslėpti klaidas yra paprasčiau. Ir prezidentė D.
Grybauskaitė, ir prezidentas G. Nausėda nenorėjo liesti šios temos. SAM ministras A. Veryga – tuo labiau.
• Kita mirtis Jonavoje. Vėl treji metai bandant SAM ministrui A. Dulkiui išaiškinti, kad reikia mechanizmo,
kaip įvertinti SAM ekspertų melagingo liudijimo atvejus. Tačiau ministro įsakyme teigiama – ekspertas
pašalinamas tik jeigu pameluoja du kartus iš eilės arba du kartus per metus. Ligonis yra beteisis ir beginklis šios
sistemos viduje. GANA.

Mieli Lietuvos žmonės,

jeigu šios Eduardo Vaitkaus mintys jums priimtinos, tai jūsų parama, kad “žodžiai virstų kūnu” – labai svarbi.
Paremti galima iki 50 eurų, o jeigu daugiau – tuomet reikia VMI deklaruoti pajamas už 2022 metus.
VRK patvirtinta Eduardo Vaitkaus rinkiminė saskaita – LT487300010182213013.

We need your consent to load the translations

We use a third-party service to translate the website content that may collect data about your activity. Please review the details and accept the service to view the translations.